Czasopisma angielskojęzyczne
The International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)zobacz

Ocena ryzyka zawodowego

Wpływ korozji na bezpieczeństwo użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

?BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka? 7-8/2006, str. 41-45
mgr inż. MARCIN JACHOWICZ, dr inż. KRZYSZTOF BASZCZYŃSKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
W artykule zaprezentowano indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości z punktu widzenia jego podatności na oddziaływanie środowisk korozyjnych. Dokonano podziału skutków korozji w sprzęcie na dwa podstawowe efekty: obniżenie wytrzymałości oraz zakłócanie poprawność funkcjonowania elementów ruchomych. Przedstawiono przykłady korozji różnych składników i elementów sprzętu oraz wynikające z nich zagrożenia dla użytkowników. Sformułowano podstawowe wytyczne dla użytkowników minimalizujące zagrożenia wynikające z procesów korozyjnych zachodzących w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.

Zawody trudne i niebezpieczne. W cieniu skrzydeł - mechanik lotniczy

?BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka? 5/2006, str. 4
Andrzej Najmiec
W artykule przedstawiono wymagania i warunki pracy mechaników lotniczych: zadania i czynności zawodowe, charakterystykę organizacji i środowiska pracy, wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne oraz rodzaje odpowiedzialności.

Przykład wdrażania i funkcjonowania systemu monitorowania bezpieczeństwa pracy na placu budowy

?BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka? 4/2006, str. 28
Artur Stala, Andrzej Dąbrowski
W artykule omówiono system monitoringu bezpieczeństwa i higieny pracy wdrożony przez firmę SKANSKA na budowie ?Złote Tarasy? w Warszawie. Zwrócono uwagę na poszczególne elementy tego sytemu (z ich uzasadnieniem i opisem sposobu funkcjonowania) i jego kompleksowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem roli generalnego wykonawcy (służby bhp i innych służb projektu) oraz podwykonawców, a także opisano wpływ tego systemu na ograniczanie wypadków.

Występowanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca a praca zawodowa

?BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka? 4/2006, str. 14
Joanna Bugajska, Anna Jędryka-Góral, Maria Konarska
Obserwowany w ostatnich dwóch dziesięcioleciach wzrost występowania choroby niedokrwiennej serca w społeczeństwie spowodował zainteresowanie środowisk naukowych oraz ogółu społeczeństwa czynnikami ryzyka związanymi z tą chorobą. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest obniżanie się wieku chorych, u których w przebiegu choroby niedokrwiennej serca występuje zawał serca. Zainteresowanie budzi również wpływ stylu życia oraz stresu wynikającego z wykonywanej pracy na występowanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. W artykule przedstawiono klasyfikację czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca według AHA, metody oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, oraz wyniki pracy dotyczącej występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca w dwóch grupach zawodowych: wśród kierowników i pracowników fizycznych.

Jak oceniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy?

?BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka? 2/2006, str. 5
Zofia Pawłowska
Stosowane tradycyjnie wskaźniki statystyczne (np. wskaźniki wypadków przy pracy) nie powinny być jedynymi miarami służącymi do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Każde przedsiębiorstwo może, a nawet powinno określić własny zestaw wskaźników, które umożliwiają pomiar wszystkich elementów mających wpływ na skuteczne ograniczanie ryzyka zawodowego. W artykule omówiono zintegrowany wskaźnik zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opracowany w CIOP-PIB z myślą o ocenie i porównywaniu funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ogólne zasady ubezpieczenia wypadkowego w krajach Unii Europejskiej

?BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka? 2/2006, str. 18
dr JAN RZEPECKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Ubezpieczenie wypadkowe w większości krajów Unii Europejskiej odgrywa podstawową rolę w zwalczaniu zagrożeń zawodowych i ograniczaniu ich skutków finansowych, jak również w ograniczaniu cierpień osób poszkodowanych i zapewnieniu im, oraz ich rodzinom, środków egzystencji. W artykule przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania ubezpieczenia wypadkowego w krajach Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo pracy na dachach

?BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka? 2/2006, str. 2-4
redakcja: dr inż. KRZYSZTOF BASZCZYŃSKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Odśnieżanie powierzchni dachowych niesie ze sobą poważne zagrożenia dla wykonujących ją pracowników. Najważniejsze z nich to zagrożenie upadkiem z wysokości będące konsekwencją poruszania się po wysoko położonych bardzo śliskich powierzchniach w pobliżu krawędzi dachu. Istotne znaczenie ma również narażenie na niskie temperatury, wilgoć, wiatr i opady atmosferyczne. Prezentowany artykuł porusza problematykę ochrony ludzi pracujących przy odśnieżaniu dachów. Dotyczy to zarówno aspektów prawnych związanych z dopuszczaniem do pracy na wysokości, wyposażaniem pracowników w sprzęt ochronny jak i podstawowych zasad doboru i stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Problemy badania oświetlenia na stanowiskach pracy związane z wprowadzeniem nowej normy.

?BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka? 11/2005, str. 11 - 13
dr inż. AGNIESZKA WOLSKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wprowadzenie nowej normy oświetleniowej PN-EN 12464-1: 2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach spowodowało pojawienie się wielu problemów związanych zarówno z metodą wykonywania badań oświetlenia jak i przyjmowaniem odpowiednich wymagań oświetleniowych oraz interpretacją uzyskanych wyników pomiarów. Dlatego w artykule zasygnalizowano podstawowe problemy, co do których proponuje się pewne rozwiązania lub potrzebę ustalenia takich rozwiązań. Proponuje się również, aby w zakresie metody badań oświetlenia, tam gdzie jest to możliwe, kierować się zapisami zawartymi w PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, przy uwzględnieniu dostosowania tej metody do nowych wymagań PN-EN.

Ocena ryzyka zawodowego - narażenie na czynniki chemiczne (1)

?BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka? 7-8/2005, str. 27-31
dr MAŁGORZATA POŚNIAK
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy
W artykule przedstawiono zaproponowane przez Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work of European Commission Employment and Social Affairs zasady oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki chemiczne w środowisku pracy, dla których nie ma ustalonych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń. Podstawą tej oceny są zagrożenia dla zdrowia powodowane przez czynniki chemiczne, ich zdolność przedostawania się do powietrza na stanowiskach pracy oraz używana ilość.

System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2)

?BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka? 7-8/2005, str. 6-9
mgr inż. ANDRZEJ BIERNACKI, mgr inż. HUBERT KARSKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
System oceny ryzyka zawodowego IRYS, udostępniony na stronach internetowych Instytutu, jest prezentowany w cyklu artykułów. W tym artykule autorzy przedstawiają moduł systemu, wspomagający przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego związanego z porażeniem prądem elektrycznym wysokiego napięcia.

System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1)

?BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka? 4/2005, str. 14-17
mgr inż. ANDRZEJ BIERNACKI, mgr inż. HUBERT KARSKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
System oceny ryzyka zawodowego związanego z porażeniem prądem elektrycznym, udostępniony na stronach internetowych Instytutu, wspomaga przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem prądu elektrycznego w środowisku pracy. Prezentacja opracowanej metody zilustrowana została w pierwszej części artykułu dwoma przykładami odnoszącymi się do prądu elektrycznego niskiego napięcia.

Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych

?BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka? 3/2005, str. 29-31
mgr MAŁGORZATA GOŁOFIT-SZYMCZAK, dr JOLANTA SKOWROŃ
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czynnikami biologicznymi, na jakie może być narażony pracownik w pomieszczeniu biurowym, są bakterie, grzyby oraz wytwarzane przez nie struktury i substancje. W artykule zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób narażonych na ich działanie. Mogą one wywoływać choroby alergiczne oraz infekcje dróg oddechowych.

Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS - nowe narzędzie wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

?BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka? 2/2005, str. 14-17
mgr inż. ANDRZEJ BIERNACKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy
System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS, udostępniony na stronach internetowych Instytutu, wspomaga identyfikację zagrożeń zawodowych oraz przeprowadzanie właściwej oceny ryzyka zawodowego związanego z ich występowaniem w środowisku pracy. Narzędzie to jest przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania przez przedsiębiorstwa, głównie małe i średnie. Jako przykład funkcjonowania systemu, w artykule zaprezentowano metodykę zaimplementowaną dla czynników chemicznych i mechanicznych.

Biocydy w środowisku pracy

?BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka? 11/2004, str. 26-28
dr inż. MAGDALENA GALWAS-ZAKRZEWSKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Substancje i preparaty biobójcze są wykorzystywane w celu ochrony szkodliwymi czynnikami biologicznymi. W ustawodawstwie polskim i europejskim dotyczącym produktów biobójczych wprowadzono konieczność rejestracji na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka. Produkty biobójcze zostały sklasyfikowane w 23 grupach podzielonych na cztery główne kategorie. W artykule omówiono ryzyko wystąpienia narażenia zawodowego na substancje biobójcze w różnych gałęziach przemysłu. Ryzyko związane z narażeniem pojawia się zarówno w czasie produkcji, dystrybucji jak i stosowania produktów. Pracownicy narażeni są przede wszystkim przez drogi oddechowe i skórę.

Spalanie odpadów komunalnych - ryzyko zdrowotne

Bezpieczeństwo Pracy
prof. dr hab. Andrzej Starek
Collegium Medicinum Uniwersytetu Jagielońskiego
W artykule omówiono zagadnienie spalania odpadów komunalnych (SOK) w aspekcie narażenia zdrowotnego osób mieszkających w pobliżu instalacji SOK oraz pracowników tych instalacji. Przytoczone dane z piśmiennictwa o wynikach badań epidemiologicznych nad zdrowotnymi skutkami narażenia na czynniki chemiczne emitowane przez SOK są rozbieżne, ale stanowią wstępny sygnał o prawdopodobnym ryzyku zdrowotnym.
Drukuj
Do góry