Międzynarodowa Organizacja Pracyzobacz
Rada Europyzobacz
Unia Europejskazobacz
Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiejzobacz

W związku z obszernym zakresem regulacji prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy istniejących w Polsce ? jeszcze przed stowarzyszeniem ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi ? polskie prawo w znacznym stopniu spełniało wymagania prawa Wspólnot Europejskich. Cały czas prowadzono jednak intensywne prace legislacyjne zmierzające do pełnej harmonizacji polskiego prawa z dyrektywami Wspólnot Europejskich. Jak wynika z preambuły do Dyrektywy 89/391/EWG (tzw. Dyrektywy ramowej) ? nie usprawiedliwia ona jakiegokolwiek obniżenia poziomu ochrony już osiągniętego w poszczególnych państwach członkowskich, gdyż w ramach Traktatu państwo członkowskie jest zobowiązane do stymulowania działań na rzecz warunków pracy w tym zakresie i ich ujednolicania z zachowaniem osiągniętych już wyników. Stąd prawo polskie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie zawsze wymagało wprowadzania całkiem nowych regulacji wynikających z dorobku prawnego Wspólnot Europejskich, czasami konieczne były jedynie drobne uzupełnienia. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej aktywnie uczestniczy w procesie stanowienia prawa na poziomie europejskim, w tym także w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Niżej przedstawiono stan wdrożenia do prawa krajowego dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, w części należącej do kompetencji ministra właściwego do spraw pracy.

Dotychczas nie w pełni zostały wdrożone do prawa polskiego nowe dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady:

 1. 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (pola elektromagnetyczne) oraz
 2. 2006/25/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym).

Na wdrożenie postanowień dyrektywy 2004/40/WE Państwa Członkowskie mają czas do 30 kwietnia 2008 r., a dyrektywy 2006/25/WE ? do 27 kwietnia 2010 r.

Natomiast zakończono prace legislacyjne zmierzające do uwzględnienia w prawie polskim postanowień:

 • Dyrektywy 2002/44/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracją) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG);
 • Dyrektywy 2003/10/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

Postanowienia obu ww. Dyrektyw są wdrożone do prawa polskiego jednym aktem prawnym, tj. rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318). Rozporządzenie to zawiera wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac podczas wykonywania, których mogą wystąpić szkodliwe czynniki fizyczne w środowisku pracy w postaci hałasu lub drgań mechanicznych.

W okresie roku 2006 i w pierwszej połowie 2007 r. w ramach prac legislacyjnych należących do kompetencji ministra właściwego do spraw pracy zostały opracowane i wydane:

 1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 107, poz. 724) ? dostosowujące polskie prawo w tym zakresie do postanowień dyrektywy Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych,
 2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. Nr 182, poz. 1339),
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 215, poz. 1582). Zmienione rozporządzenie zaktualizowało, uprościło i doprecyzowało dotychczas obowiązujące przepisy. Uregulowany został skład zespołu powypadkowego oraz sposób prowadzenia postępowania powypadkowego w zakresie zbierania informacji o wypadku przy pracy, a także sposób dokumentowania i zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy o liczbie dni niezdolności do pracy spowodowanej zdarzeniem,
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49, poz. 330). W rozporządzeniu uszczegółowiono niektóre przepisy pod kątem dokładnego dostosowania do dyrektyw Wspólnot Europejskich, a w szczególności do postanowień:
  • dyrektywy 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy,
  • dyrektywy 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Zmiana rozporządzenia podyktowana była również potrzebą zapewnienia spójności obowiązujących przepisów w związku z wydaniem w ostatnich latach innych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto prowadzone były prace nad opracowaniem:

 1. projektu ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks pracy, w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, pod kątem uwzględnienia w polskim prawie nie w pełni wdrożonych jeszcze postanowień dyrektywy Rady 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy oraz dostosowania przepisów Kodeksu pracy do zmian wynikających z innych, wydanych w ostatnim okresie, aktów prawnych,
 2. projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Celem projektowanej regulacji jest wdrożenie do prawa polskiego postanowień dyrektywy Komisji 2006/15/WE ustanawiającej drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

 

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Drukuj
Do góry