Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RPzobacz
Wyszukiwarka przepisów prawnychzobacz
Omówienie zmian w prawie pracy - PIPzobacz

Informacje o poniższych dokumentach oraz teksty ujednolicone w plikach PDF są dostępne np. na stronach Sejmu RP

Treści aktów prawnych (teksty ogłoszone w publikatorach) dostępne są również np. na stronach Domu Wydawniczego ABC

Ustawy

 • Dz.U. 2008 nr 93 poz. 583 (obowiązuje od dnia :2008-12-25)Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe (Dz. U. z dnia 30 maja 2008 r.)
 • Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055 (obowiązuje od dnia :2008-10-08)Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich.
  art. 18 oraz art. 31 ust. 1 weszły w życie z dniem 24 grudnia 2008 r.
 • Dz.U. 2008 nr 154 poz. 958 (obowiązuje od dnia :2008-09-10)Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865 (obowiązuje od dnia :2008-08-15)Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczychze zm.
  - Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  Uwagi: art. 1 pkt 26 lit. a, pkt 38 lit. a tiret 1, art. 2 pkt 1 oraz art. 4 pkt 13, 14, 15 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 1 pkt 38 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
  - Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
 • Dz.U. 2008 nr 93 poz. 586 (obowiązuje od dnia :2008-06-30)Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. zmieniająca ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 30 maja 2008 r.)
 • t.j. Dz.U. 2008 nr 50 poz. 291 (obowiązuje od dnia :2008-03-25)Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
  ze zm.
  - Dz.U. 2008 nr 67 poz. 411Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw- Dz.U. 2008 nr 70 poz. 416Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw- Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1112Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób- Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505_Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej- Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1507Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych- Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1654Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o mianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw- Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych- Dz.U. 2009 nr 69 poz. 595Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga:Art. 1 pkt 8 w części dotyczącej art. 29 ust. 2 wchodzi w życie 08.11.2009 r.
  - Dz.U. 2009 nr 79 poz. 667Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  (Wchodzi w życie z dniem 2009-10-01)
  - Dz.U. 2009 nr 97 poz. 800Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
 • t.j. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 (obowiązuje od dnia :2008-01-23)Akty uchylone, które zastąpił wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902
  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
  ze zm.
  - Dz.U. 2008 nr 111 poz. 708Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska- Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych- Dz.U. 2008 nr 154 poz. 958Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw- Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1056Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1464Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw- Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm. (5)Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej- Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym- Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
  Art. 11 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 48, art. 49, art. 77, art. 86, art. 87 i art. 99 wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2009 r.
  Art. 9 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r. art. 17-26 i art. 79 wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.
  Art. 30, art. 32-43, art. 53-56, art. 65, art. 69, art. 72, art. 80, art. 82-85, art. 89, art. 90, art. 100, art. 111 pkt 1-13 i 15-20 oraz art. 114 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
  Art. 111 pkt 14 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.
  Art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 26 września 2011 r.
  Art. 66-68 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
  - Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji- Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw- Dz.U. 2010 nr 21 poz. 104Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw- Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  Uwagi: art. 1 pkt 26 lit. a, pkt 38 lit. a tiret 1, art. 2 pkt 1 oraz art. 4 pkt 13, 14, 15 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 1 pkt 38 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
  - Dz.U. 2010 nr 40 poz. 227Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.
  Uwaga: art. 1 pkt 1, 6, 8 i 9 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.
  - Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 ze zm. (1)Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.- Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.- Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga:art. 1 pkt 10 lit. d-i wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r., art. 4 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012 r.
  - Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1019Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.- Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych- Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1498Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.- Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1657Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji- Dz.U. 2011 nr 32 poz. 159Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw- Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.- Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
  Uwaga: patrz art. 48 i 49 w zakresie obowiązywania i wejścia w życie przepoisów ustawy
  - Dz.U. 2011 nr 99 poz. 569Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska- Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych- Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 9 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2011 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1-3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
  - Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)- Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1341Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska- Dz.U. 2012 nr 82 poz. 460Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 1 pkt 14 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2012 r., art. 1 pkt 3 w zakresie art. 86b i art. 1 pkt 11 w zakresie art. 92b ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
  - Dz.U. 2012 nr 159 poz. 951Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenia

 • Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1020 (obowiązuje od dnia :2008-09-25)Akty uchylone, które zastąpił wskazany dokument:

  Dz. U. 1968 nr 1 poz. 2
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 grudnia 1967 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz w zakładach przemysłu paszowego
  Dz. U. 1973 nr 45 poz. 267
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego
  Dz. U. 1974 nr 12 poz. 75
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących ocet i musztardę
  Dz. U. 1966 nr 22 poz. 142
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 kwietnia 1966 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gastronomicznych i przemysłu garmażeryjnego
  Dz. U. 1968 nr 20 poz. 125
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 czerwca 1968 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu jajczarsko-drobiarskiego
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego.
 • Dz.U. 2008 nr 122 poz. 783 (obowiązuje od dnia :2008-07-25)Akty uchylone, które zastąpił wskazany dokument:

  Dz. U. 1974 nr 12 poz. 76
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg.
 • Dz.U. 2008 nr 122 poz. 786 (obowiązuje od dnia :2008-07-25)Akty uchylone, które zastąpił wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1138
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2008 nr 110 poz. 702 (obowiązuje od dnia :2008-07-11)Akty uchylone, które zastąpił wskazany dokument:

  Dz. U. 1975 nr 21 poz. 117
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 czerwca 1975 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie
 • Dz. U. 2008 nr 80 poz. 474 (obowiązuje od dnia :2008-05-27)Akty uchylone, które zastąpił wskazany dokument:

  Dz. U. 1961 nr 4 poz. 21
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych.
 • Dz. U. 2008 nr 30 poz. 177 (obowiązuje od dnia :2008-03-11)Akty uchylone, które zastąpił wskazany dokument:

  Dz. U. 1961 nr 4 poz. 22
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych.
 • Dz.U. 2008 nr 17 poz. 113 (obowiązuje od dnia :2008-02-15)Akty uchylone, które zastąpił wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1215
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne
  Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1544
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 (obowiązuje od dnia :2008-01-01)Akty uchylone, które zastąpił wskazany dokument:

  Dz. U. 1996 nr 62 poz. 290
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracyze zm.
  - Dz.U. 2011 nr 87 poz. 488Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1870 (obowiązuje od dnia :2008-01-01)Akty uchylone, które zastąpił wskazany dokument:

  Dz.U. 1983 nr 19 poz. 83
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy.
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia
 • Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 (obowiązuje od dnia :2008-01-01)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)ze zm.
  - Dz.U. 2009 nr 59 poz. 489Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 • Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1810 (obowiązuje od dnia :2008-01-01)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  Obowiązuje do dnia wygaśnięcia: 2014-07-01
  ze zm.
  - Dz.U. 2009 nr 107 poz. 891Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych- Dz.U. 2010 nr 64 poz. 398Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.- Dz.U. 2012 nr 110 poz. 648Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Obwieszczenia

 • M.P. 2008 nr 95 poz. 825 (obowiązuje od dnia :2008-12-19)Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2009 r.
 • M.P. 2008 nr 22 poz. 219 (obowiązuje od dnia :2008-03-17)Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Drukuj
Do góry