Czasopisma angielskojęzyczne
The International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)zobacz

Dokumentacje opublikowane w kwartalniku "Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy" (do 1994 r. ukazującym się pod nazwą: "Biuletyn Międzyresortowej Komisji do spraw Aktualizacji Wykazu Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w środowisku Pracy) w latach 1994 - 2006:

Acetaldehyd ? nr 4(34)
Acetanilid ? pyły ? nr 1(23)
Acetofenon ? nr 3(29)
Acetonitryl ? z. 18
Adypinian bis(2-etyloheksylu) ? nr 4(50)
Akrylaldehyd ? nr 2(48)
Akrylan butylu ? nr 2(40)
Akrylan etylu ? nr 2(44)
Akrylan hydroksypropylu (mieszanina izomerów) ? nr 3(45)
Akrylan metylu ? nr 2(44)
Akrylowy kwas ? z. 13
Alfa-cypermetryna (aerozole) ? mieszanina izomerów ? nr 3(45)
4-Aminofenol (pyły) ? nr 1(27)
3-Amino-1,2,4-triazol ? nr 4(46)
Amoniak ? nr 2(36)
Arsen i jego związki nieorganiczne (w przeliczeniu na As) ? nr 1(23)
Atrazyna ? nr 3(29)
Azotan (V) propylu ? nr 2(24)
Azotan 2-etyloheksylu ? nr 4(46)
Azydek sodu ? nr 2(32)

Bar i jego związki rozpuszczalne ? nr 1(47)
Benzen ? nr 1(35)
Benzenotiol ? nr 3(37)
p-Benzochinon ? nr 4(26)
Benzo[a]piren ? z. 18
Benzotiazol ? nr 3(45)
Bezwodnik maleinowy ? z. 14
Bifenylo-4-amina ? nr 1(31)
2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan ? pyły ? nr 3(49)
Bornan-2-on ? 4(26)
Brom ? nr 2(48)
Bromoetan ? nr 1(39)
Bromometan ? nr 2(48)
Bromowodór ? nr 3(41)
n-Butan ? z.15
2-Butoksyetanol ? nr 4(34)
2-(2-Butoksyetoksy)etanol ? nr 1(47)
p-tert-Butylotoluen ? z.15
sec-Butylowy alkohol ? z. 15
tert-Butylowy alkohol ? z.15
n-Butylu merkaptan ? z. 13
sec- Butylu octan ? z. 15
tert-Butylu octan ? z. 15

Chlorek allilu ? nr 4(50)
Chlorek chloroacetylu ? nr 1(47)
Chloroaceton ? nr 1(43)
Chlorodifluorometan ? nr 1(39)
Chloroform ? nr 3(29)
Chlorooctan metylu ? nr 1(47)
Chlorooctowy kwas ? z. 12
Chloropiryfos ? z. 20
2-Chlorotoluen ? z. 20
Chrom metaliczny i związki chromu (III) ? nr 1(23)
Cyjanamid ? nr 2(36)
Cyjanamid wapnia ? nr 2(32)
2-Cyjanoakrylan metylu ? nr 3(49)
Cyjanowodór i cyjanki ? nr 2(36)
Cyjanuru chlorek ? z. 12
Cykloheksan ? nr 1(27)
Cykloheksanol ? nr 3(33)
Cykloheksanon ? nr 3(33)
Cykloheksen ? nr 3(33)
Cykloheksyloamina ? 1(23)
Cyna i jej związki nieorganiczne (dymy i pyły) ? z. 12

Dibenzo[a,h]antracen ? z. 21
2-(Dibutyloamino)etanol ? nr 3(49)
Dichlorek cynku ? dymy ? nr 2(24)
1,2-Dichlorobenzen ? nr 3(41)
1,4-Dichlorobenzen ? nr 3(41)
1,1-Dichloroetan ? nr 2(36)
1,2-Dichloroetan ? nr 2(36)
2,2`-Dichloro-4,4`-metylenodianilina ? nr 2(36)
1,1-Dichloro-1-nitroetan ? nr 1(43)
Dietyloamina ? nr 2(44)
Dietylobenzen ? nr 4(26)
Dikwatu dibromek ? nr 3(33)
Dimetoat ? nr 3(33)
Dimetyloamina ? nr 4(26)
Dimetyloanilina ? nr 4(26)
N,N-Dimetyloanilina ? nr 3(33)
N,N-Dimetyloformamid ? nr 1(35)
2,6-Dimetyloheptan-4-on ? nr 1(23)
1,1-Dimetylohydrazyna ? nr 2(36)
Dinitrofenol ? mieszanina izomerów ? nr 1(43)
1,4-Dioksan ? nr 2(48)
Disiarczek dimetylu ? nr 2(44)
Disiarczek węgla ? z.18
Ditlenek azotu ? nr 3(45)
Ditlenek siarki ? z.18
Diwinylobenzen ? nr 2(44)
Dwubutylu ftalan ? z. 13
Dwu-2-etyloheksylu ftalan ? z. 13
Dwuetylu ftalan ? z. 13
Dwumetylu ftalan ? z. 13
Drgania mechaniczne ? nr 1(27)

1,2-Epoksy-3-izopropoksypropan ? nr 4(34)
3-(2,3-Epoksypropoksy)propen ? nr 3(49)
Etanol ? nr 2(32)
Eter-bis(2-chloroetylowy) ? nr 4(34)
Eter dimetylowy ? nr 2(36)
4`-Etoksyacetanilid ? nr 3(33)
Etylenodiamina ? nr 1(31)
Etyloamina ? nr 2(48)
N- Etylomorfolina ? nr 1(39)
2-Etyloheksan-1-ol ? nr 4(46)
Etylu merkaptan ? z. 13

2-Fenoksyetanol ? nr 3(49)
Fenol ? z. 11, nr 1(35)
Fenylohydrazyna ? z. 12
Fenylometanol ? nr 3(37)
N-Fenylo-2-naftyloamina ? z. 12
2-Fenylopropen ? nr 3(37)
Fonofos ? nr 3(29)
Formaldehyd ? z. 13
Fosfan ? nr 2(48)
Fosforowy kwas ? z. 12
Fosgen ? nr 3(37)
2-Furylometanol ? nr 2(44)

Glicerol (aerozol) ? nr 3(37)
Glin metaliczny ? nr 3(49)
Glutaraldehyd ? z. 21

Hafn i jego związki (w przeliczeniu na Hf) ? z. 20
Hałas infradźwiękowy ? nr 2(28)
Hałas ultradźwiękowy ? nr 2(28)
Heksan ? nr 1(47)
Heptan- 2-on ? nr 1(31)
Heptan- 3-on ? nr 1(31)
Heptan- 4-on ? nr 1(31)
10.Hydrat heptaoksotetraboran sodu ? pyły ? nr 1(23)
Hydrazyna ? z. 11
4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on ? nr 2(36)

2,2-Iminodietanol ? nr 1(47)
Itr i jego związki (w przeliczeniu na Y) ? z. 20
Izobutyroaldehyd ? nr 4(26)
Izocyjanian cykloheksylu ? nr 4(46)
Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trime-
tylocykloheksylu ? nr 3(45)
Izocyjanian metylu ? nr 3(45)
Izooktan-1-ol ? mieszanina izomerów ? nr 2(48)
2-Izopropoksyetanol ? nr 1(47)

Kadm i jego związki nieorganiczne ? nr 3(29)
Kaptan ? nr 3(29)
Karbendazym ? nr 1(39)
Karbofuran ? nr 1(27)
Keten ? z. 20
Kwas azotowy (V) ? z. 20
Kwas chlorowy (VII) ? z. 20
2,4-D-Kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy ? nr 1(39)
Kwas mrówkowy ? z. 11
Kwas octowy ? nr 2(44)
Kwas propionowy ? nr 3(33)
Kwas szczawiowy ? z. 18
Kwas tioglikolowy ? nr 1(27)

Mangan i jego związki ? nr 2(32)
Metakrylan butylu ? nr 2(32)
Metanol ? nr 2(32)
Metoksychlor (pyły) ? nr 4(26)
(2-Metoksymetyloetoksy)propanol ? nr 1(43)
1-Metoksypropan-2-ol ? nr 4(34)
4,4`-Metylenodianilina ? nr 2(44)
Metyloamina ? nr 1(35)
3-Metylobutan-1-ol ? nr 1(31)
Metylocykloheksan ? nr 2(40)
Metylocykloheksanol ? mieszanina izomerów ? nr 2(40)
2-(2-Metoksyetoksy)etanol ? nr 1(47)
5-Metyloheksan-2-on ? nr 1(31)
5-Metyloheptan-3-on ? nr 1(31)
Metylohydrazyna ? nr 2(24)
N-Metylomorfolina ? nr 1(27)
2-Metylonaftalen ? nr 1(47)
4-Metylopentan -2-on ? nr 1(39)
2-Metylopentano-2,4-diol ? nr 2(40)
1-Metylo-2-pirolidon ? nr 1(43)
Metylu merkaptan ? z. 13
Morfolina ? z. 18
Mrówczan etylu ? nr 2(32)
Mrówczan metylu ? nr 3(49)

Naftalen ? nr 2(48)
Nielaserowe promieniowanie optyczne ? nr 3(37)
Nikiel i jego związki ? z. 15
Nitroaniliny (o-nitroanilina, m-nitroanilina, p-nitroanilina) ? z. 10
Nitrogliceryna ? z. 12
Nitroglikol ? z. 12


Ołów i jego związki nieorganiczne (w przeliczeniu na PB) ? z. 21
Octan 2-butoksyetylu ? nr 1(27)
Octan etylu ? 3(29)
Octan izobutylu ? nr 2(40)
Octan izopentylu ? nr 3(29)
Octan izopropylu ? nr 3(29)
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu ? nr 4(34)
Octan 2-metoksypropylu ? nr 3(29)
Octan metylu ? nr 3(29)
Octan pentan-2-ylu ? nr 3(29)
Octan pentan-3-ylu ? nr 3(29)
Octan tert-pentylu ? nr 3(29)
Octan propylu ? nr 3(29)
2,2'-Oksydietanol ? nr 1(23)
Ozon ? nr 3(33)

Parafina stała ? dymy ? nr 3(49)
Pentafluorek bromu ? nr 1(43)
Pentan ? z. 18
Pentan i jego izomery ? nr 2(44)
Peroksodisiarczan(VI) potasu ? pyły ? nr 3(33)
Piperazyna ? nr 2(40)
Platyna metaliczna ? nr 2(32)
Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu
częstotliwości 0 Hz ÷ 300 GHz ? nr 2(28)
Propan ? nr 2(40)
Propano-3-lakton ? nr 2(24)
Propoksur ? z. 11
Propyn (metyloacetylen) ? nr 1(27)
Prop-2-yn-1-ol ? nr 2(40)
Pyły drewna ? z. 15
Pyły gipsu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2%
i nie zawierające azbestu ? nr 1(27)
Pyły krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych ? z. 20
Pyły organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ? z. 18
Pyły węglika krzemu niewłóknistego ? nr 2(24)
Pyły włókien ceramicznych ? nr 2(24)
Pyły zawierające azbest chryzotylowy oraz pyły zawierające azbest chryzotylowy
i inne minerały włókniste z wyjątkiem krokidolitu ? nr 4(42)
Pyretryny ? nr 1(31)

Rezorcynol ? nr 1(27)

Selan ? nr 1(35)
Siarczan (VI) dimetylu ? nr 2(24)
Spaliny silnika Diesla ? nr 3(45)
Stiban ? nr 3(28)
Strychnina ? z. 21
Sulfotep ? nr 1(35)

Tantal ? z. 14
Terpentyna ? nr 2(48)
1,3,5,7-Tetraazaadamantan ? z. 21
Tetrachlorek węgla ? nr 2(48)
Tetrafluorek siarki ? nr 1(43)
Tetrahydrofuran ? nr 1(39)
Tetranitrometan ? z. 21
Tetratlenek osmu ? nr 3(33)
Tiuram ? pyły ? nr 3(49)
Tlenek azotu ? nr 4(46)
Tlenek diazotu ? nr 3(45)
Tlenek wapnia (pyły) ? nr 2 (32)
Tlenek węgla ? nr 4(50)
Trietyloamina ? nr 1(35)
Trimetoksyfosfan ? nr 4(50)
Trimetyloamina ? nr 1(31)
3,5,5-Trimetylocykloheks-2-en-1-on ? nr 1(31)
Trójetylenoczteroamina ? z. 12

Węglan wapnia ? nr 1(27)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne ? nr 2(32)
4-Winylocykloheksen ? nr 1(27)

Drukuj
Do góry